Εικόνα siteadmin

Προτεραιότητα 1 Η Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες: Χρειάζεταιη επανεξέταση  του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία σήμερα και του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί.

Προτεραιότητα 2 Διαχείριση των θεμελιωδών κοινωνικών μετασχηματισμών:  Χρειάζεταινα δημιουργήσουμε ανθεκτικές περιφερειακές κοινότητες, ώστε να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις τόσο στους κοινωνικούς μετασχηματισμούς, όσο και  σε  μελλοντικές καταστάσεις  έκτακτης ανάγκης.

Προτεραιότητα 3 Συνοχή, η θεμελιώδης αξία μας: ενωσιακές πολιτικές με βάση τον κάθε τόπο. Χρειάζεταινα εξασφαλιστεί η τήρηση και η εξέλιξη της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, δεδομένου ότι αυτή η αξία της συνοχής, αναγνωρίζεται όχι μόνο ως πολιτική, αλλά και ως μια θεμελιώδη αξία που οφείλει να διέπει όλες τις ενωσιακές πολιτικές.

Η ενίσχυση της συνοχής στην Ευρώπη προϋποθέτει έναν προϋπολογισμό της ΕΕ που να προσφέρει επαρκή χρηματοδότηση μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής. Ωστόσο, η συνοχή εκτός από χρήματα, είναι μια αξία που οδηγεί στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, δημιουργεί μακροπρόθεσμες ευκαιρίες απασχόλησης για όλους και συντείνει στην άσκηση τοπικά προσαρμοσμένων πολιτικών που να ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών.

Για περισσότερα δείτε εδώ:  https://cor.europa.eu/el/our-work/pages/cor-priorities.aspx