Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης Social Network - Αττική
Σχετικά Με Εμάς

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και ειδικότερα το Θεματικό Στόχο 9 του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014 - 2020.

Η δομή SocialNetwork - Αττική εναρμονίζεται με τους στόχους της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης και

φιλοδοξεί να αποτελέσει τον επιχειρησιακό βραχίονα συντονισμού, παρακολούθησης κι αξιολόγησης της κοινωνικής πολιτικής, στην Περιφέρεια Αττικής, συμμετέχοντας στην υλοποίηση και τον προσδιορισμό των προτεραιοτήτων της με βάση τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.


Βασικός στόχος της Δομής είναι να αποτελέσει την πλατφόρμα υποστήριξης των μηχανισμών που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση (Εθνικός Μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης των κοινωνικών δράσεων, Μηχανισμός διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, κα) ενώ παράλληλα στοχεύει στη δημιουργία ενός κόμβου διαλειτουργικότητας των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (Κοινωνική & Αλληλέγγυα Οικονομία, ένταξη Ρομά, κα) καθώς και ενός περιφερειακού σημείου διεπαφής και επικοινωνίας με τις Ειδικές Γραμματείες και τις αντίστοιχες Επιτελικές Δομές των Υπουργείων. Τελικός στόχος της Δομής είναι η δικτύωση - διασύνδεση κι ευαισθητοποίηση φορέων και πολιτών για όλες τις συναφείς δράσεις.

Ευαισθητοποίηση

Στοχευμένη ευαισθητοποίηση φορέων ή/και ομάδων ωφελουμένων για τις δράσεις κοινωνικής συνοχής μέσω δυναμικού Επικοινωνιακού Πλάνου.


Επιχειρηματικότητα

Δημιουργία μηχανισμού διασύνδεσης με επιχειρηματικούς φορείς και άλλους παράγοντες της τοπικής αγοράς εργασίας (Μηχανισμός Διάγνωσης Αγοράς Εργασίας).


Εθελοντισμός

Ανάπτυξη δικτύου εθελοντισμού και λοιπών φορέων που δραστηριοποιούνται στην Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.).


Δείκτες αποτελεσματικότητας

Σχεδιασμός εργαλείου μέτρησης δεικτών εκροών

Έγκαιρη καταγραφή και κατανόηση κοινωνικών αναγκών. Σχεδιασμός και προγραμματισμός παρεμβάσεων βάσει πραγματικών δεδομένων. Επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στους Θεματικούς Στόχους που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.

Ανίχνευση και εντοπισμός

Ανίχνευση και εντοπισμός κοινωνικών προβλημάτων

Ανάπτυξη Μητρώου Ωφελουμένων. Λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης. Εντοπισμός, καταγραφή, αξιολόγηση και παρακολούθηση χωρικών κοινωνικών προβλημάτων με υπηρεσίες Street Work. Δημιουργία γραφείων υποδοχής, διαδικτυακής Πύλης και διάχυση των δράσεων σε ΜΜΕ και Social Media.

Ενέργειες της Δομής

Περιφερειακό σημείο αναφοράς της Περιφέρειας Αττικής για όλες τις κοινωνικές δράσεις και υπηρεσίες.


Social Network

Βασικός σκοπός της Δομής,

Είναι η ανάπτυξη ενός περιφερειακού σημείου αναφοράς για το συντονισμό, την πρόληψη, την παρέμβαση- υποστήριξη, τη δικτύωση - διασύνδεση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για όλες τις κοινωνικές δράσεις και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην Περιφέρεια. Ειδικότερα:

– Ο συντονισμός
διαδικασιών σχεδιασμού της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης
– Η δημιουργία
μηχανισμού δικτύωσης και διαβούλευσης με όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση των πεδίων παρέμβασης της Δομής
– Η κάλυψη
του κενού πρόσβασης στην αναγκαία πληροφόρηση και υποστήριξη προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και δικαιούχους
– Η επικαιροποίηση
στοιχείων ομάδων και αναγκών που διαμορφώνονται στην Περιφέρεια και η καταγραφή θυλάκων φτώχειας
– Ο σχεδιασμός
πλαισίου συλλογής στοιχείων και πληροφοριών για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης δράσεων και πολιτικών, η αποτίμηση και αξιολόγηση των καθώς και η εκτίμηση του αντίκτυπου στην κοινωνία
– Η μόχλευση
πόρων από τον ιδιωτικό τομέα και από άλλους δημόσιους οργανισμούς
– Ο σχεδιασμός
και υλοποίηση δράσεων κοινωνικού προσανατολισμού, ταχείας παρέμβασης, που καλύπτονται μερικώς ή καθόλου από τους κοινωνικούς φορείς
– Η εφαρμογή
πιλοτικών (σε χωρικό ή θεματικό πεδίο) καινοτομικών παρεμβάσεων καταπολέμησης της φτώχειας κι εμβάθυνσης της κοινωνικής συνοχής
– Η αξιοποίηση
δεδομένων, μελετών και ερευνών για την ανατροφοδότηση, ανασχεδιασμό και προσαρμογή των προγραμματιζόμενων δράσεων στις ιδιαιτερότητες των τοπικών δεδομένων
– Η δημιουργία
μηχανισμών, εργαλείων και μεθοδολογιών παρακολούθησης μέτρων και πολιτικών κοινωνικής ένταξης, απασχόλησης και καταπολέμησης της φτώχειας
– Η άμεση
παρέμβαση και υποστήριξη Φορέων που βρίσκονται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης