Ετήσια Έκθεση Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής 2017

Εικόνα siteadmin

Στην παρούσα έκθεση αποτυπώνεται και αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση δομών και προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με τους άξονες της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΕΣΚΕ&ΠεΣΚΕ), βάσει των οποίων προσδιορίζονται και ιεραρχούνται τα κυριότερα προβλήματα και ανάγκες στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής.

Το κείμενο αποτελεί την πρώτη Ετήσια Έκθεση σύμφωνα με το εδάφιο ιγ της παραγράφου Θ, του Άρθρου 13, του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016». Η έκθεση έχει προσαρμόσει τη μορφή και το περιεχόμενό της προκειμένου να αποτελέσει και απολογισμό των ενεργειών για την επίτευξη των στόχων της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής.

 

Στοιχεία δράσης

Περίοδος ενεργοποίησης Κυριακή, 1 Ιούλιος, 2018 εώς Παρασκευή, 31 Αύγουστος, 2018
Πρόσκληση (Πρωτ./Ημερ.) -
Χρηματοδότηση -
Χαρακτηριστικά του αντικειμένου προσφοράς

Σύντομη περιγραφή Ετήσια έκθεση διαβίωσης
Κατηγορία Δωρεά
Είδος Υπηρεσίες
Ποσότητα Voucher 0,00
Μονάδα Voucher
Ανάγκες που καλύπτονται Παροχή υπηρεσιών
Ενεργοποίηση λειτουργίας voucher